در حال حاضر به دلیل پاره ای از مشکلات قادر به ادامه راه شتاب سیستم نیستیم.