IR-1GB-SSD 5 موجود است
 • 1 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 15 گیگابایت هارد
IR-2GB-SSD
 • 2 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 گیگابایت هارد
IR-3GB-SSD 3 موجود است
 • 3 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 45 گیگابایت هارد
IR-4GB-SSD 4 موجود است
 • 4 گیگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 60 گیگابایت هارد